ZDRAVSTVENA NEGA

SREDNJI ZDRAVSTVENIK / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA

Temeljna naloga medicinske sestre je krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, obnavljanje zdravja ter lajšanje trpljenja. Neločljivo povezano z zdravstveno nego je spoštovanje življenja, dostojanstva in pravice človeka.

Svoje delo opravlja humano, strokovno in odgovorno ter je v odnosu do varovanca dolžna spoštovati njegove individualne potrebe in vrednote.

Čas izobraževanja: 4 leta (trajanje je prilagojeno posebnostim izobraževanja odraslih in predznanja vpisanih udeležencev ter opravljenih obveznosti programa)

Pogoji za vpis:

 • Končano osnovnošolsko izobraževanje
 • Končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Cena programa za šolsko leto:

 • Cena programa za šolsko leto je 1.210,00 EUR.
 • v ceni sta všteta 1. in 2.izpitni rok

PREDMETNIK

Slovenščina Obvezni
Matematika Obvezni
Tuj jezik Obvezni
Umetnost Obvezni
Zgodovina Obvezni
Geografija Izbirni
Sociologija Izbirni
Psihologija Obvezni
Fizika Obvezni
Kemija Obvezni
Biologija Obvezni
Zdravstvena nega Obvezni
Anatomija in fiziologija Obvezni
Varovanje zdravja Obvezni
Kakovost v zdravstveni negi Obvezni
Zdr. nega otroka in mladostnika Obvezni
Zdr. nega v psihiatrični dejavnosti Izbirni
Paliativna zdravstvena nega Izbirni
Zdr. nega v geriatrični dejavnosti Izbirni
Zdr. nega v reševalni dejavnosti Izbirni
Praktični pouk
Praktično usposabljanje z delom
Interesne dejavnosti
Odprti kurikulum

Šolanje se zaključi z opravljeno poklicno maturo, ki obsega naslednje predmete:

Obvezni del:

 • slovenščina /pisno in ustno/
 • zdravstvena nega/pisno in ustno/

Izbirni del:

 • matematika ali tuj jezik/pisno in ustno/
 • storitev in zagovor
Zahtevana dokazila in priloge ob vpisu:
 • spričevalo osmega/devetega razreda osnovne šole
 • dokazila o dosedanjih uspešno opravljenih izpitih programa
 • dokazila o predhodno pridobljeni izobrazbi
 • v primeru plačila s strani podjetja ali zavoda mora udeleženec ob vpisu predložiti potrdilo ali pogodbo plačnika

Vpis in informacije vsak dan od 9.00 do 12.00 ure, popoldan pa od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.30 ure.

Vpis za šolsko leto 2018/2019 poteka do 14.09.2018

Na vrh strani

Srednja šola Jesenice    

Srednja šola Jesenice
Enota za izobraževanje odraslih